Mesaj liv Travay la se yon ekstansyon gwo misyon Senyè a. "Ale fè disip nan chak nasyon." Nan liv Travay la nou wè ke lè n ap fè disip lavi sou lavi, n ap wè legliz la elaji atravè evanjelizasyon ak zanmitay, youn anrichi lòt epi grandi nan imaj Kris la. Seri Proclaim Commentary a pote yon insight ak aplikasyon pratik nan lavi chak jou. Li ekri non sèlman pou pastè, pwofesè, ak lidè, men tou pou fanmi, elèv, oswa nenpòt moun ki vle eksplore richès Pawòl Bondye a.