Mesaj liv Matye a se ke Jezi se Mesi ki te pwomèt la, Wa tout wa yo. Nan Pati 1 Matye (chapit 1-7) nou prezante Jezi atravè jeneyaloji li, istwa nesans li ak ansèyman li. Menm lè a nou wè moun enb li rele yo. Naratif li gen ladan moun ki pi enb nan. Naratif nesans li rele bèje enb yo. Ansèyman li mande pou moun yo dwe “pòv nan lespri”. Pandan tout tan nou aprann ke menmsi Jezi se Wa tout wa yo, li envite moun k ap fè sa ki mal pou yo vin jwenn li. Seri Kòmantè Pwoklamasyon an pote yon insight ak aplikasyon pratik nan lavi chak jou. Li ekri non sèlman pou pastè, pwofesè, ak lidè, men tou pou fanmi, elèv, oswa nenpòt moun ki vle eksplore richès Pawòl Bondye a.