Mesaj santral liv Jonas la rete espesyalman enpòtan. Delivrans soti nan Seyè a. Li pa posesyon eksklizif nan nenpòt gwoup, men yo ofri nan lemonn antye, jan nou wè nan payen Niniv yo. Nenpòt moun ki repanti ka sove. Nou wè tou ke sali a dwe soti nan Seyè a, depi pwofèt Jonas se yon mesaje pòv konsa - premye, kouri soti nan apèl Bondye a preche Niniv, epi answit boude, petulan ak fache nan mizèrikòd Bondye a Niniv yo san pitye. Liv Jonas la montre verite Nouvo Testaman an ke Bondye te tèlman renmen mond pechè yo ke li t ap fè tout sa l kapab pou l sove yo. Seri Kòmantè Pwoklamasyon an pote bon konprann ak aplikasyon pratik nan lavi chak jou. Li ekri non sèlman pou pastè, pwofesè, ak lidè, men tou pou fanmi, elèv, oswa nenpòt moun ki vle eksplore richès pawòl Bondye a.