Deklarasyon lafwa-

Gwo fen nenpòt legliz oswa efò misyonè pa ta dwe voye misyonè yo, men voye verite Bondye a atravè misyonè yo. Se poutèt sa nou dwe ini sou kwayans debaz yo nan lafwa kretyen an. Verite Levanjil Jezikri a ak dezi pou fè l konnen nan mitan nasyon yo se fòs ini nou. Piske misyon yo se sitou yon travay pou kominike nasyon yo verite Levanjil la, doktrin biblik la prensipal.

Ekriti yo. Ekriti yo nan Ansyen ak Nouvo Testaman yo te bay pa enspirasyon nan Bondye, epi yo se sèlman règ la ase, sèten, ak autorité nan tout konesans sove, lafwa, ak obeyisans.

Bondye. Gen yon sèl Bondye, ki kreye, prezève, e ki dirije tout bagay; li gen nan li menm tout perfeksyon e li enfini nan yo tout; e pou li tout kreyati yo dwe renmen, respè ak obeyisans ki pi wo a.

Trinite a. Bondye revele nou nan twa Moun ki diferan — Papa, Pitit, ak Sentespri — yo chak avèk atribi ak wòl pèsonèl diferan, men san divizyon lanati, sans, oswa ke yo te.

Providence. Bondye, depi nan letènite, dekri oswa pèmèt tout bagay ki rive pase epi pou tout tan defann, dirije, ak gouvène tout kreyati ak tout evènman; men pa nan okenn fason tankou otè oswa apwobatè peche, ni pou detwi lib volonte ak responsablite kreyati entèlijan yo.

Eleksyon. Eleksyon se chwa etènèl Bondye a pou kèk moun pou lavi etènèl — pa paske yo merite yo prevwa nan yo, men se sèlman mizèrikòd li nan Kris la — nan konsekans ki chwa yo rele, jistifye, ak fè lwanj. Se poutèt sa, "tout moun ki rele non Seyè a va sove" (Women 10:13). Epi moun k ap rele sou non l yo eli epi sove.

Tonbe nan nonm. Bondye orijinèlman kreye moun nan imaj pwòp li yo ak gratis nan peche; men atravè tantasyon Satan an, lèzòm te transgrese kòmandman Bondye a e li te tonbe nan sentete ak jistis orijinal li; kijan pitit pitit li yo [sètadi desandan] eritye yon nati kòwonpi ak totalman opoze ak Bondye ak lwa li yo, yo anba kondanasyon, epi (le pli vit ke yo kapab aksyon moral) vin transgresè aktyèl.

Medyatè a. Jezikri, sèl Pitit Gason Bondye a, se Medyatè divinman nonmen ant Bondye ak lèzòm. Lè li te pran nati li sou tèt li — men san peche — Li te ranpli lalwa pafètman, li te soufri e li te mouri sou kwa a pou delivrans moun k'ap fè peche yo. Li te antere l ', leve soti vivan ankò sou twazyèm jou a, li moute al jwenn Papa l', nan men dwat li ki rete pou tout tan fè lapriyè Bondye pou pèp li a. Li se Medyatè a sèlman; Pwofèt la, prèt la, ak wa legliz la; ak Souvren nan linivè a.

Rejenerasyon. Rejenerasyon se yon chanjman nan kè ki te fèt pa Sentespri a, ki moun ki fè vivan moun ki mouri nan peche ak peche, eklere lespri yo espirityèlman ak ekonomize yo konprann Pawòl Bondye a ak renouvle tout nati yo, pou yo renmen ak pratike sentete. Li se yon travay nan favè Bondye gratis ak espesyal pou kont li.

Repantans. Tounen vin jwenn Bondye se yon favè evanjelik kote Sentespri a fè yon moun okouran de sa ki mal manifoul nan peche l ', se konsa ke li imilye tèt li ak lapenn Bondye, rayi peche ak degoutan (sètadi rayi) pwòp tèt ou, ak yon objektif ak efò mache devan Bondye konsa tankou tanpri l 'nan tout bagay.

Lafwa. Sove lafwa se kwayans, sou otorite Bondye a, nan tou sa ki revele nan Pawòl li konsènan Kris la, aksepte ak repoze sou li pou kont li pou jistifikasyon ak lavi etènèl. Sentespri a ap travay li nan kè l, li akonpaye pa tout lòt favè sove yo, epi li mennen nan yon lavi sentete.

Jistifikasyon. Jistifikasyon se padon pitye ki plen pitye Bondye a ki kwè nan Kris la nan tout peche, atravè satisfaksyon ke Kris la te fè. Li pa bay pou anyen ki fèt nan yo oswa fè pa yo; olye, yo bay li sou kont obeyisans ak satisfaksyon Kris la, menm jan yo resevwa ak repoze sou li ak jistis li pa lafwa.

Sanktifikasyon. Moun ki te rejenere yo tou sanktifye pa Pawòl Bondye a ak Lespri Bondye rete nan yo. Sanktifikasyon sa a pwogresif nan ekipman pou fòs diven, ke tout pèp Bondye a ap chèche jwenn, peze apre yon lavi nan syèl la nan obeyisans dispoze a tout kòmandman Kris la.

Pèseverans Sen yo. Moun sa yo ke Bondye te aksepte nan renmen anpil la ak sanktifye pa Lespri l 'pa janm pral totalman ni finalman tonbe lwen eta a nan favè Bondye, men yo pral sètènman pèsevere nan fen an. Epi menm si yo ka tonbe nan neglijans ak tantasyon nan peche, yo fè yo lapenn Lespri a, afebli favè yo ak konfò yo, epi pote repwòch sou legliz la ak jijman tanporèl sou tèt yo; poutan yo pral renouvle ankò pou yo tounen vin jwenn Bondye epi yo dwe kenbe pa pouvwa Bondye atravè lafwa pou delivrans.

Legliz la. Senyè Jezi se Chèf legliz la, ki konpoze de tout vrè disip li yo, epi nan li envesti siprèmman tout pouvwa pou gouvènman li an. Selon kòmandman l lan, kretyen yo dwe asosye tèt yo nan legliz patikilye; e bay chak legliz sa yo li te bay otorite nesesè pou administre lòd, disiplin, ak adorasyon li te nonmen an. Ofisye regilye yo nan yon legliz se evèk (oswa ansyen) ak dyak.

Batèm. Batèm se yon òdonans Senyè Jezi, ki obligatwa pou tout kwayan, kote li plonje nan dlo nan non Papa a ak Pitit Gason an ak Sentespri a, kòm yon siy nan di Bondye mèsi ak lanmò ak rezirèksyon Kris la, nan remisyon peche, ak nan bay tèt li bay Bondye yo viv ak mache nan nouvote nan lavi yo.

Soupe Seyè a. Soupe Senyè a se yon òdonans Jezikri ki dwe administre ak pen ak diven epi legliz li yo dwe obsève li jouk nan fen mond lan. Li se nan okenn sans yon sakrifis. Li fèt pou komemore lanmò li; konfime lafwa kretyen yo; epi yo dwe yon kosyon, angajman, ak renouvèlman nan kominyon yo avèk li ak nan di Bondye mèsi legliz yo.

Jou Seyè a. Ekriti yo ak legliz Nouvo Testaman an bay egzanp rasanbleman nan jou Senyè a (sètadi Dimanch) pou lekti ak ansèyman Pawòl Bondye a, adorasyon, lapriyè, ak ankourajman mityèl - youn ankouraje lòt pou yo renmen ak bon zèv. Li apwopriye pou wè jou Seyè a tankou yon selebrasyon rezirèksyon Kris la ak Bondye vin delivre pèp li a.

Libète konsyans. Bondye pou kont li se Mèt konsyans la, epi li te kite li gratis anba doktrin ak kòmandman lèzòm ki nan nenpòt fason kontrè ak Pawòl Li oswa ki pa ladan li. Piske se Bondye ki òdone majistra sivil yo, nou ta dwe soumèt devan yo nan tout bagay ki "legal" oswa ki pa kontrè ak Ekriti yo.

Rezirèksyon an. Kò lèzòm apre lanmò retounen nan pousyè, men lespri yo retounen imedyatman bay Bondye — moun ki jis yo repoze avèk li, epi mechan yo dwe rezève anba fènwa pou jijman. Nan dènye jou a, kadav tout moun ki mouri yo, ki jis e ki enjis, pral leve soti vivan.

Jijman an. Bondye fikse yon jou kote li pral jije mond lan pa Jezikri, lè tout moun pral resevwa dapre zèv li yo: mechan yo pral antre nan pinisyon etènèl, ak moun ki jis yo pral antre nan lavi etènèl.

Recent Posts