-Sentespri (4) الروح القدس-

Sentespri (4) الروح القدس

Bonjou, Byenveni nan klas sa a sou Sentespri a.

Se yon klas pou Nouvo Kwayan yo ki ranfòse ou nan lafwa ou epi ede ou konprann moun nan ak travay Sentespri a nan pwòp kè ou Kèlkeswa kote ou ye.

Nan pwochen sesyon yo, nou pral pale sou Sentespri a kòm yon moun. 

Kounye a, nan plizyè sesyon ki sot pase yo nou te pale sou Sentespri a kòm Bondye ak nou. 

Te oblije eseye ede w konprann ke Sentespri a se Bondye. 

Sa a trè enpòtan, souvan akòz sa nou wè nan ekriti sou Sentespri a. 

Nou panse de li kòm yon fòs, tankou yon van tankou yon dife, paske li dekri tankou kalite bagay sa yo. 

Se konsa, kòm yon rezilta, nou panse ke nou eseye panse a Sentespri a kòm yon fòs. 

Se konsa, pou egzanp, kòm yon viktwa, li te dekri kòm yon viktwa. 

Jezi dekri sa. 

Tankou yon van k ap soufle, men pwoblèm nan ak konprann li menm jan yon viktwa se ke pa egzanp, kounye a nan bilding sa a pa gen okenn van, epi kidonk si ou panse nan Sentespri a kòm jis pou genyen si pa gen van, lè sa a li pa la. 

Men, si gen yon van, lè sa a li se isit la. 

Deyò ki ta ka ou konnen yon ti kras pi bon pase dekri, epi pafwa sa a se jou trè toujou. 

Se konsa, konprann Sentespri a kòm. 

Yon fòs jis se pa fason nou ta dwe konprann li, kidonk nou fè l 'tankou li se Bondye epi nou konprann li kòm Bondye. 

E mon krwar sa i tre enportan pour fer sa. 

Epi kounye a mwen vle ou ede w konprann, ede w konprann ke li se yon moun. 

Yon moun. Sa ou ta ka konnen se yon moun ki gen yon pèsonalite. 

Nan lòt mo, ou gen yon manman oswa papa, frè, sè, mari oswa madanm. 

Oswa timoun yo, yo tout gen pèsonalite diferan. 

Yo ri, yo kriye, yo reyaji nan sikonstans ke ou ta ka. 

Se mwen menmnan lavi yo yo pale ak ou. 

Yo panse sou bagay yo yon fason diferan pase ou ka fè. 

Yo ka renmen, yo ka cheri. 

Yo ka fè mal. 

Yo ka lapenn oswa tris pou yon bagay ki te rive yo. 

Yo menm tou ou konnen si se yon manman oswa papa, yo ka konsole ou. 

Kòm yon paran, yo ta ka menm korije ou. 

Pati enpòtan sou sa se yo gen yon pèsonalite diferan. 

Oke, Sentespri a gen yon pèsonalite trè diferan epi nou wè li tout atravè ekri nan Liv la epi si li gen yon pèsonalite diferan epi li se yon moun. 

Lè sa a, toudenkou ou dwe reyalize. 

Ke li mwense yon moun ki yon kote. 

Koulye a, pati nan bèl bagay sou Sentespri a ke yo te yon moun. 

Sa ka reyaji nan ou menm ak tout moun bò kote l 'se ke li se tout kote nou konprann kòm yon kwayan nan Jezi Kris la. 

Nan travay li fini. 

Nou konprann ke Sentespri a kòm yon moun abite nan ou. 

Se konsa, sa vin trè enpòtan pou ede nou konprann ki jan pou reyaji nan Sentespri a nan dezi mwen ak dezi Sentespri a se ke ou kòmanse konprann li kòm yon kwayan ki abite nan ou kòm yon zanmi, e se sa li te rele. 

Epi li se yon kantite lòt bagay nan sans sa a, men nou vle wè li kòm pèsonalite sa a, moun sa a ki abite nan ou, pa sèlman yon fòs. 

Pa si ou santi yon santiman toudenkou ke se Lespri Sen an, epi lè ou pa santi santiman sa a ditou, Lè sa a, ou panse, byen, Sentespri a okipe ak yon lòt moun. 

Li pa. 

Li avèk ou. 

Epi li reponn ou. 

Li vle dirije ou ak gide ou. 

Nan chak moman nan jounen ou, ak. 

Epi montre w. Prezans li ak gidans li ak dirijan li nan direksyon li. 

Epi sa vin tounen yon bagay ki enpòtan anpil nan konpreyansyon nou konsènan Sentespri a pou nou vle konprann nan ekriti yo divès bagay ke Sentespri a ka fè. 

Premye bagay nou pral pale sou se Lespri Sen an ka pale. 

Gen yon kantite ekriti ki pale sou sa a. 

Gen sèt fwa nan Liv Revelasyon an, pou egzanp, ke li di moun ki gen zòrèy. 

Se pou l tande sa Lespri Bondye a di. 

Epi li jwenn gen yon seri mesaj ke apot Jan ekri tou. 

Divès legliz nan Azi Minè. 

Epi nan fen chak nan sa Lespri Sen an vle di chak legliz, li gen deklarasyon sa a. 

Li te isit la. 

Se pou l tande sa Lespri Bondye a di, ak nan chak nan pasaj sa yo. 

Li ap pale ak yon legliz patikilye sou fason yo ap kondui tèt yo. 

Pou egzanp nan chapit 3 vèsè youn. Lap pale ak Legliz Sardes. 

Epi li di: Mwen konnen ou gen yon non. 

Mwen konnen zèv ou yo e ke ou gen yon non ke ou vivan, men ou mouri. 

Gen yon mo trè dirèk epi li pale ak yo. 

Li di li. Reveye. Ranfòse bagay ki rete yo ak sa ki te prèt pou mouri, paske mwen pa jwenn zèv ou yo fini nan je Bondye mwen an. 

Donk, sonje sa w te resevwa ak sa w te tande a epi kenbe l epi repanti. 

Se poutèt sa, si ou pa reveye, mwen pral vin jwenn ou tankou yon vòlè epi ou pa pral konnen li. 

Nan ki lè mwen pral vin jwenn ou pou li pale ak yo direksyon trè klè nan legliz sa a patikilye. 

Epi li trè klè kisa Lespri Sen an ap eseye ale dèyè nan legliz sa a. 

Yo te vin mouri. Nan lòt mo, yo pa atantif ak Bondye. 

Genyen yo te vin separe. Espirityèlman soti nan Bondye pa pwòp chwa yo, pa pa chwa Bondye a, men yo te vin separe. Se konsa Lespri Bondye a ap di yo. Reveye. 

Se konsa, sa mwen vle ou wè nan isit la se lespri sa a nan Bondye te pale trè dirèkteman ak yo, epi li pral pale trè dirèkteman ak ou. 

Epi se sa nou konprann ke li pale nan Travay 16. 

E Pòl fè yon rèv e li fè yon rèv. 

Epi se yon moun ki kanpe devan li epi ki di vin jwenn nou epi pale ak nou. 

Se konsa, li kòmanse yon vwayaj pou ale jwenn. 

Ki kote ke nonm ki te kanpe nan rèv la te ak ak epi li kwè ke li se yon. 

Yon foto Bondye te ba l pou l al pale ak moun sa yo, e konsa li ale nan diferan direksyon ak nan diferan moman. 

Pandan vwayaj yo a, li te panse, byen, mwen pral dirije direksyon sa a epi Sentespri a te pale ak li epi li di non, mwen vle ou ale nan direksyon sa a. 

Epi finalman, li rive Filip. 

Kòmanse gade alantou pou sitiyasyon an ke li ta ka. 

Sa ta ka akonpli rèv Bondye te ba li a, e kòm rezilta, li te fini lè l te pale avèk kran. 

Yo jete l nan prizon. 

Epi li nan prizon. 

Men, Bondye mennen l nan prizon sa a bay nonm li te gen pou l pale a. 

Epi se te, prizonye a, prizonye Filipyen an, e sa vin tounen vre kòmansman an nan Filipyen an. 

Nan legliz kounye a se yon fason etranj yo dwe dirije, men pafwa Bondye mennen ou nan direksyon sa. 

Epi se sa nou wè l ap fè nan Polòy ak li. 

Lespri a di. 

Pou nan yon pwen, li di li entèdi l 'ale nan yon direksyon. 

Jezi nan Jan 14 ak sa a enpòtan paske. 

Jezi ap di nou sa li pral fè espesyalman pou nou antanke kwayan li yo. 

Se konsa, sa a se Jezi nan dènye èdtan li isit la sou Latè, li di mwen pral voye Sentespri Papa a pou ou e mwen pral voye Sentespri a pou ou. 

Epi li pral pale avèk ou. 

Se konsa, nan Jan 14 li di, bagay sa yo mwen te di nou pandan m te rete avèk nou. 

Se konsa, pandan Jezi te sou Latè ak apot li yo ak disip li yo. 

Li te di yo bagay sa yo, li te di, men ki lè èd la? 

Sa a se youn nan mo yo pou tout non Sentespri a, Sentespri a, moun Papa a pral voye nan non mwen an. 

Li pral anseye oswa pale ak ou tout bagay. 

Sa se yon mesaj bèl bagay. 

Pou nou ke li pral di nou tout sa papa a ak pitit gason an vle nou tande. 

Pa gen okenn mwen renmen gade nan fason sa a. 

Pa gen sekrè ant nou menm ak papa a. 

Pa gen sekrè. Absoliman okenn. 

Isit la, Bondye linivè a, kreyatè bout tè a. 

Gen bagay ke li vle di nou epi li pral kominike yo ba nou atravè Sentespri a. 

Koulye a, ki jan li fè sa? 

Nou pral pale sou sa a anpil pita, men epi mwen vle ou konprann nan seksyon sa a kounye a ke Sentespri a ap pale byen. 

Li pale ak nou nan plizyè fason. 

Prensipalman, li pral pale avèk nou atravè Ekriti yo. 

Se sa prensipalman ki jan li pale avè m '. 

Mwen pran pawòl Bondye a. 

Mwen li yon pòsyon nan li, ak Sentespri a. 

Adapte oswa pale avè m sou sa pasaj patikilye sa a aplike pou mwen. 

Epi sa a se pi fò nan konvèsasyon li avè m '. 

Souvan lè mwen nan sitiyasyon. 

Sentespri a pral pale avè m de yon vèsè, pa egzanp, sou fason m dwe kondui tèt mwen pandan yon sitiyasyon patikilye mwen ta ka ye. 

Mwen te pafwa pataje lè m ap pataje levanjil la ak yon moun, la. 

Seyè a pral mete yon. Vèsè nan kè mwen nan tèt mwen epi mwen pral di, OK Seyè. 

Epi m pral pataje vèsè sa a epi m ap wè Lespri Sen an fè yon travay nan kè moun sa a. 

Epi li kapab. Li ka ede w menm nan sitiyasyon ki pa ta dwe konsidere kòm sitiyasyon espirityèl. 

Ki kote Bondye pral ede w konprann pa gidans li epi li pral pale ak ou kounye a èske se yon vwa byen fò ki soti nan syèl la ak boom ak souke miray yo? 

Non, se pa kalite vwa sa a. Men, kòm ou kòmanse konnen Sentespri a nan pwosesis li a, ou kòmanse aprann vwa Sentespri a. 

Li toujou ap mennen w. Kote Bondye vle ou ye si li kòmanse. 

Si se yon vwa ki kòmanse mennen w nan yon move direksyon, ou ka sèten se pa Lespri Sen an. 

Nou pral pale sou sa pita. Nan vèsè 13 nan chapit 16 la, li di, men lè li menm, Lespri Sen nan lespri verite a, vini, li pral gide nou nan tout verite, paske li pa pral pale sou pwòp inisyativ pa li, men tou sa li. 

Ane nan papa a ak pitit gason an. L'a pale, l'a fè w konnen sa ki gen pou rive. 

Ak nan lòt mo, Sentespri a pral pale ak nou nan avni nou an, e sa a se mwen vle ou konprann sa a kòm yon bagay ki reyèl, yon bagay trè pèsonèl, yon bagay ke Bondye pral fè paske li abite. 

Nan ou, se yon bèl bagay ke se konnen ke Bondye li menm abite nan ou. 

Li pa t 'kapab fè sa anvan travay Kris la fini. 

Li pa t 'kapab rete nan ou, men kounye a Bondye li menm, rete nan ou, epi li pral pale ak ou. 

Oke, nou te vini nan fen seksyon sa a. Epi li te bèl pou mwen avèk ou, e mwen kwè Sentespri a te kòmanse sèvi nan kè ou epi l ap kontinye sèvi nan kè ou.

Mwen fèmen ak ekriti yo:

"Men nou menm, mezanmi, k ap bati tèt nou nan lafwa ki pi sen nou an epi n ap priye nan Sentespri a, kenbe nou nan lanmou pou Bondye, ap tann pitye Jezikri, Seyè nou an, ki mennen nan lavi etènèl." Jid 1: 20-21

Nou pral wè ou ankò byento.

Leson ki sot pase yo