-Leson nan disip (27) دروس في التلمذة-

LID#27 - Prensip Shamgar

Sa a se Doktè Ed Hoskins k ap akeyi w nan Lesson in Discipleship, yon seri ki fèt pou ede nouvo kwayan vin etabli nan lafwa kretyen yo. Sesyon jodi a se Prensip Shamgar. Premyèman, kite m 'di ou yon ti kras sou tèt mwen. Mwen se yon doktè retrete ki te pase 34 ane nan medikaman fanmi ak sante elèv. Mwen te vin yon kretyen 50 ane de sa epi mwen te ede byen bonè nan lafwa mwen pa Navigatè yo, yon òganizasyon entènasyonal, ki pa nan konfesyon kretyen ki gen objektif deklare Konnen Kris la ak fè li konnen. Mwen te nan anplwaye asosye ak òganizasyon sa a depi 1980. Leson nan Disip se yon konpilasyon nan sa mwen te aprann pandan tan sa a nan Bib la ak anba direksyon Navigatè yo. Sa mwen te aprann lè sa a, mwen pase kounye a ba ou. Sesyon jodi a se Prensip Shamgar.

Kidonk, ki moun ki te Shamgar? Mwen te premye aprann sou Shamgar sa gen 45 ane nan yon diskou Dr John Ridgeway te bay ak Navigators yo. Chamga se te youn nan jij yo ann Izrayèl apre lanmò Jozye. Li se sèlman mansyone de fwa nan Bib la, tou de fwa nan Liv Jij yo. Tan an se apeprè 1400 BC.

Premye vèsè a di: “Apre Eyoud, te vin Chanmga, pitit gason Ana, ki te touye sisan moun Filisti yo ak yon pikèt bèf. Li te sove pèp Izrayèl la tou.” ( Jij 3:31 .) Sèl lòt kote li mansyone se de chapit apre. “Nan tan Chamga, pitit gason Ana, sou tan Jayèl, wout yo te abandone; vwayajè yo te pran chemen sinuye.” ( Jij 5:6 )

Apati de vèsè sa yo, Doktè Ridgeway te fè kat konklizyon sou lavi Shamgar. Premyèman, Shamgar te viv nan teritwa lènmi yo te okipe. Pèp Izrayèl la te kontrole pa yon tribi ki t ap fè lagè ak ènmi yo ki te toujou ap viv la, moun Filisti yo. Li di otowout abityèl yo te dezè ak vwayajè yo te oblije ale nan wonn, fason sekrè. Dezyèmman, Shamgar te kòmanse kote li te ye a. Li te yon kiltivatè nan yon jaden. Twazyèmman, Shamgar te sèvi ak sa l te gen nan men l. Kisa li te genyen? Li te gen yon towo bèf, yon enstriman fouye ki gen doub zouti, ak yon pwen sou yon bout (pou pouse yon bèf) ak yon zouti fouye metal sou lòt bout la. Katriyèmman, Chamga te touye sisan moun Filisti. Kòm yon rezilta, Shamgar te sove pèp Izrayèl la. Bagay yo dwe te vin tèlman dezespere pou ganizon Filisti a ke yo te retire. Finalman, Bondye te beni aksyon li yo.

Men kèk nòt adisyonèl. Premyèman, mwen doute si Shamgar te fè tout bagay sa yo poukont li. Pwobableman Bondye te sèvi ak li pou l te rekrite lòt moun nan kòz li a ki te ede l nan efò l ap reziste anba tè a. Dezyèmman, dapre mwen konnen, pa gen absoliman okenn koneksyon ant ansyen Filisti yo ak Palestinyen modèn yo, menm si mo arab pou Palestinyen an se mo angle Filistin. Kidonk, pa gen absoliman okenn jistifikasyon pou Izrayelyen modèn yo soti al touye Palestinyen modèn yo.

Ann aprann sa nou kapab nan pasaj sa a. Depi lè sa a 45 ane de sa, mwen te eseye imite prensip Shamgar nan lavi mwen. Mwen sijere ou eseye li tou.

Nou tout te resevwa kado pa Bondye ansanm ak kèk resous.
Nou gen limit tou. Men kesyon kle a: Èske nou dispoze depoze don nou yo, resous nou yo, limit nou yo ak opòtinite nou yo nan pye Jezi? Èske nou ka fè l konfyans pou l sèvi ak sa yo nan nenpòt fason li panse ki apwopriye pou fè “rèy ou a vini, volonte w fèt sou tè a menm jan li ye nan syèl la” (Matye 6:10)?

Mwen panse ak yon dam nan legliz nou an ki kounye a te ale lakay yo pou yo dwe avèk Senyè a. Michelle se te yon dam ki gen anpil don ki te devlope, kòm yon jèn fanm, yon maladi terib (sklewoz lateral amyotwofik). Sa a se ALS - yo rele l tou maladi Lou Gehrig. ALS lakòz deteryorasyon pwogresif nan tout nè ki nan kò yon moun. Li fè yon moun pèdi kontwòl konplè sou tout misk kò a. Nan fen lavi l, tout sa li te kapab fè se bat je l epi deplase yon dwèt. Men, lè l sèvi avèk misk ki rete yo li te gen ase kapasite 'teknoloji' pou opere yon sit entènèt. Li te kapab kominike ak moun atravè mond lan. Sitwèb la te santre sou Jezikri e li te rele “Rankontre zanmi m”. Mwen konnen omwen yon moun ki te vin konnen Kris la akòz sit entènèt li a. Michelle te ale lakay Senyè a anviwon senkan de sa. Mwen sèten ke posib premye bagay li te tande nan men Senyè nou an lè li te rive nan syèl la se, "Bon, bon sèvitè fidèl." Michelle te kòmanse kote li te ye, ak sa li te genyen, e li te fè sa li te kapab. Bondye te beni efò li yo.

Ann rezime sa nou te aprann nan prezantasyon tou kout sa a.
Chamga se te youn nan premye jij ann Izrayèl apre lanmò Jozye. Nou wè ke Shamgar te kòmanse kote li te ye, ak sa li te genyen, e li te fè sa li te kapab - e Bondye beni!

Menm jan ak epòk Shamgar, sa a se yon mond ostil n ap viv nan. Li te fè sa li te kapab pou wayòm Bondye a, e Bondye te beni efò li yo. Nou ka pa gen don jan nou panse nou ta dwe. Men, tankou Shamgar, nou kòmanse kote nou ye, fè sa nou kapab, ak sa nou genyen, epi gade Bondye beni!

Kisa nou genyen nan men nou? Nou chak gen kèk bagay inik Bondye ban nou. Èske nou dispoze ba li yo pou sèvis li?

Sa ki enpòtan se ke, kèlkeswa ti kras nou panse nou genyen, nou bay Jezi li epi pèmèt li miltipliye li, tankou pen yo ak pwason (Lik 9:16-17). Se pou nou aplike Prensip Shamgar nan pwòp vi nou pou glwa Bondye.

Oke, nou pral wè ou pwochen fwa lè nou kouvri leson 28 nan Leson nan Disip. Dènye sesyon nou an nan seri disip sa a pral ilistrasyon Big Dipper la. Sa fini prezantasyon jodi a. Mèsi paske w fè pati. Jiska pwochen fwa, Bondye beni w epi kontinye suiv Jezi. Li vo li!

Leson ki sot pase yo