-Leson nan disip (26) دروس في التلمذة-

LID#26 – Miltipliye Disip

          Sa a se Doktè Ed Hoskins k ap akeyi w nan Lesson in Discipleship, yon seri ki fèt pou ede nouvo kwayan vin etabli nan lafwa kretyen yo. Sesyon jodi a se Miltipliye Disip. Premyèman, kite m 'di ou yon ti kras sou tèt mwen. Mwen se yon doktè retrete ki te pase 34 ane nan medikaman fanmi ak sante elèv. Mwen te vin yon kretyen 50 ane de sa e mwen te ede byen bonè nan lafwa mwen pa Navigatè yo, yon òganizasyon entènasyonal kretyen ki pa nan konfesyon ki gen objektif deklare se Konnen Kris la ak fè li konnen. Mwen nan anplwaye nan òganizasyon sa a depi 1980. Leson nan Disip se yon konpilasyon nan sa mwen te aprann pandan tan sa a nan Bib la ak anba direksyon Navigatè yo. Sa mwen te aprann lè sa a, mwen pase kounye a ba ou. Sesyon jodi a se Miltipliye Disip.

Jezi te pase twazan ap viv ak disip li yo e li te anseye yo tout sa li te vle yo konnen. Li te priye avèk yo. Li te anseye yo. Li te mache avèk yo e li te soufri avèk yo.

Li te anseye yo tou pou yo satisfè bezwen lòt moun, tankou chase demon yo ak geri malad yo. Nan levanjil Mak la, nou li ke Jezi te “deziyen yo (douz) apot – pou yo te avèk li e pou li te voye yo preche”. (Mak 3:14)

Lè sa a, nan levanjil Matye a, Jezi te di, "Tout otorite nan syèl la ak sou tè a te ban mwen. Se poutèt sa, ale fè disip nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a ak Pitit la ak nan Lespri Sen an, epi moutre yo pou yo obeyi tou sa mwen te kòmande nou. Epi, sètènman, m ap avèk ou tout tan, jouk nan fen tan an." (Matye 28:18-20)

Remake ke Jezi te kòmanse ak douz sa yo, men li te toujou gade pi lwen pase douz yo. Atravè douz yo li te gade nasyon yo nan rès mond lan.

Ann kontinye gade konsèp sa a. Nan levanjil Jan an nou wè lapriyè Jezi nan jaden an. Li ap pale ak Bondye. "Mwen priye pou yo (douz yo)." (Jan 17:9) Li kontinye, “Lapriyè mwen se pa pou yo pou kont li. Mwen priye tou pou moun ki va kwè nan mwen grasa mesaj yo, pou yo tout ka fè yon sèl, Papa... pou sa mond lan ka kwè se ou ki voye m '." (Jan 17:20-21)

Nan pasaj sa a nou wè kat jenerasyon diferan. Premye nou wè Jezi envesti nan yo (douz yo) - yo se dezyèm jenerasyon an. Twazyèmman, nou wè moun ki va kwè nan mwen grasa pawòl yo. Ak katriyèm, ke la mond lan ka kwè. Tout bagay sa yo te pase nan premye 2000 ane yo e yo enkli nou jodi a.

Men sa apot Pòl te ekri disip li a Timote: “Epi sa w te tande m ap di devan anpil temwen, konfye l nan men moun ki gen konfyans, k ap kalifye pou anseye lòt moun tou.” (Dezyèm Timote 2:2)

Men, Pòl t ap gade tou yon seri jenerasyon pou l envesti nan domèn espirityèl. Premye te gen Pòl. Dezyèmman, te gen Timote, ki te lè sa a te pase nan men moun serye (twazyèm jenerasyon), ki nan vire ta kapab anseye lòt moun tou (katriyèm jenerasyon). Pòl pa t sèlman fè sa ak Timote. Li te fè sa ak anpil lòt moun, tankou Silas, Banabas, Lidi, prizonye Filipyen an ak anpil lòt. Oke, sa a te kontinye ale epi finalman li ap gade nan mond lan. Anfèt, nou isit la jodi a 2000 ane apre, paske Pòl ak anpil lòt tankou l te pase kòmandman Jezi yo pou yo vin disip. Jezi te vle yo pase bay lòt moun tout sa li te anseye e li te montre yo sou tèt li. Sa a te plan Jezi. Li vle nou fè menm bagay la tou. Ak ensidswit, sa a se kle nan miltipliye disip - fè yo pase bay lòt moun sa nou te aprann sou Jezi ak swiv li.

Mwen toujou renmen pwosesis senk etap sa a nan pase sou verite. Premyèman, chak fwa m ap eseye pase yon ansèyman enpòtan, di moun nan poukisa - montre yo nan Bib la poukisa verite sa a oswa konpetans sa a enpòtan. Dezyèmman, montre yo kijan pou yo fè li. Ou konnen, pran yo nan men an, ba yo li nan yon egzanp pratik. Fè li ansanm ak yo. Twazyèmman, fè yo kòmanse. Tout moun gen inèsi, men nou ka ede yo kòmanse. Katriyèmman, moun yo pral dekouraje. Nou tcheke yo epi kontinye ankouraje yo pou yo kontinye. Senkyèmman, fè yo pase l bay lòt moun – sa se vrè kle pou miltipliye disip yo – fè yo pase l bay lòt moun.

Si gen yon moun ki jis vle soti epi preche bay plizyè milye moun yo ta ka preche dis oswa yon santèn oswa mil moun chak jou. Nou panse ke sa ta kokenn. Men, realistikman, se jis ajoute. Si chak moun nou anseye transmèt bay yon lòt moun, sa vin miltiplikasyon.

Ann gade nan ilistrasyon damye a. Pran yon grenn ble epi mete l sou premye kare yon damye ki gen 64 kare. Koulye a, nou double sa a sou kare 2 - oswa 2 nwayo nan ble. Double li ankò. Kounye a, konbyen nwayo ki sou kare 3? Koulye a, gen kat! Ak uit sou kare kap vini an. Konbyen ble ou panse ou ta gen nan fen a - sou tout 64 kare nan damye a?

Si w kalkile 1,000,000 nwayo ble nan yon bwason ble, nan fen ou gen ase ble pou antere tout eta Indiana prèske kenz mil pwofondè. Sa se pouvwa a miltipliye efò ou olye ke jis ajoute. Kle a pou miltipliye disip se anseye moun ou disip yo pou yo pase bay lòt moun sa ou te aprann nan men Jezi ak sa yo te aprann nan men ou.

Men yon lòt ilistrasyon. Pran yon sèl paj papye saisie - anpile moute sa a se pwobableman 100 paj pous la. Koulye a, nou pral pran yon fèy papye sezisman, pliye l an de, Lè sa a, pliye l ankò e ankò e ankò. Si ou ta ka pliye li 50 fwa, ki epè ou panse li ta?

Oke, evidamman sa a pa ka fè, men si ou ta ka fè li, ou ta fini ak yon pil papye ki ta dwe plis pase 177 milyon mil wotè. Sa se ase pou rive nan lalin lan epi tounen 371 fwa. Sa a se pouvwa a nan miltipliye efò ou olye ke jis ajoute.

Ankò, kle a pou miltipliye disip se anseye moun ou disip yo pou yo pase bay lòt moun sa ou te aprann nan men Jezi. Dmeran, sa gen 50 an, mwen te patisipe nan kalite sa a ki gen anpil disip e mwen toujou patisipe nan sa jiska jodi a.

Ann rezime sa nou te aprann nan prezantasyon tou kout sa a.

Premyèman, Jezi te pase twazan nan lavi l ap viv ak disip li yo, l te manje ak yo, l te preche ak yo e l te satisfè bezwen moun ki te pèdi yo.

Dezyèmman, li te di disip li yo, disip li yo, pou yo ale fè menm jan an. Se te estrateji Jezi, ki te montre yo se disip e li te anseye yo pou yo fè menm bagay la. Vizyon Jezi te toujou, finalman, mond lan.

Twazyèmman, gen gwo pouvwa nan miltipliye efò w yo lè w bati espirityèlman pwofondman nan moun w ap ede w yo. Li ka sanble ralanti nan premye, pran sis mwa oswa yon ane, petèt menm senk ane, epi pafwa pi long. Men, li pwodui efè ki pi dirab ak pèmanan. Nou la jodi a paske disip Jezi yo te fè sa.

Pran sa w aprann nan sijè sa yo nan Leson nan Disip epi fè menm bagay la ak lòt moun. Se pou Bondye ba ou fòs ak favè pou w kontinye. Kontinye pwoklame levanjil la epi kontinye suiv Jezi.

Oke, nou pral wè ou pwochen fwa lè nou kouvri leson 27 nan Leson nan Disip lè sijè nou an pral Prensip Shamgar.

Sa fini prezantasyon jodi a nan Leson nan Disip. Mèsi paske w fè pati. Jiska pwochen fwa, kontinye suiv Jezi. Li vo li!

Leson ki sot pase yo